Címlap

Művészeti iskolák – megjelentek az új tantervek

0 csatolmány
Megjelent az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló új rendelet. Az alábbi címen a rendeletnek a közlönyben megjelent teljes szövege letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11008.pdf
A színművészet-bábművészet ág anyaga az V. részben, a 2507-2635. oldalon található.
 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:


1. § Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) az e rendelet melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, ezzel egyidejűleg az R. Mellékletének megjelölése 1. mellékletre módosul.

2. § Az R. 3. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelõzõen – folytatott képzések felmenõ rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésõbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
(5) E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét elsõ alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenõ rendszerben kell alkalmazni.”

3. § Az R. 1. § (1) bekezdésében a „mellékleteként” szövegrész helyébe az „1–2. mellékleteként” szöveg lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 15. napon veszti hatályát.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

SzerkesztőMűvészeti iskolák – megjelentek az új tantervek
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.