Címlap

Új alapképzési szak: drámainstruktor

0 csatolmány
Az új alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben az alábbi – elképesztően zavaros – szöveg olvasható:
A képzés célja: olyan drámainstruktorok képzése, akik közművelődési és művészeti intézményekben vagy a médiában képesek a kulturális tervezésben és szervezésben, illetve a drámajátékok tervezésében és vezetésében való jártasságot igénylő feladatkörök ellátására. Képesek továbbá színházaknál, filmekben színészi feladatok, illetve szabadidő-szervezői feladatok ellátására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
(A szöveg szellemi szintjének minősítése a honlap szerkesztőjétől származik – KL, sk.)

A teljes szöveg az alapképzési és hitéleti szakok friss jegyzékében szerepel – a 315-317. oldalon található rész a folytatásban is olvasható.

1. Az alapképzési szak megnevezése: drámainstruktor (Drama Instruction)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)

– szakképzettség: drámainstruktor

– szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Drama Instructor

– választható szakirányok: színjáték, drámajáték (Specialization in Acting; Specialization in Educational Drama).

3. Képzési terület: művészetközvetítés

4. Képzési ág: drámakultúra

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelendő kreditek száma: 60-70 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditek száma: 8 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: az összes kredit legalább 60%-a.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja: olyan drámainstruktorok képzése, akik közművelődési és művészeti intézményekben vagy a médiában képesek a kulturális tervezésben és szervezésben, illetve a drámajátékok tervezésében és vezetésében való jártasságot igénylő feladatkörök ellátására. Képesek továbbá színházaknál, filmekben színészi feladatok, illetve szabadidő-szervezői feladatok ellátására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

a) Az alapképzési szakon végzettek ismerik:

– a művelődéstörténeti és művészettörténeti folyamatokat

– a műelemzés, a dráma- és színházelemzés eljárásait

– a színházi menedzsment főbb kérdéseit

– a színház gyakorlati működését

– a színházi és kulturális szervezés kérdéseit

– a színpadi zene és mozgás főbb kifejezőeszközeit

– az előadáskészítés és az előadáselemzés műveleteit

– a dráma- és színháztörténet főbb korszakait

– a drámapedagógia főbb területeit

Drámajáték szakirányon továbbá:

– a drámajáték általános alkalmazását, gyakorlatát

– a drámapedagógia történetét, iskoláit és válfajait

– a drámapedagógia gyakorlatának főbb kérdéseit, a dráma mint módszeregyüttes pedagógiai programokba történő építését és tanterven túli iskolai alkalmazását

– a (kulturális) szabadidő szervezésének speciális módjait

Színjáték szakirányon továbbá:

– a beszédtechnika eszközeit

– általános színészi eszközöket

– zenés és bábszínészi eszközöket

b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

– közművelődési és művészeti intézményekben, a médiában és az igazgatás területén olyan feladatkörök ellátására, amelyek a kulturális tervezésben és szervezésben, illetve a drámajátékok tervezésében és vezetésében való jártasságot igénylik;

– művész szakképzettséggel rendelkező szakemberek mellett referensi feladatok ellátására;

– színházaknál, filmekben színészi feladatok ellátására;

– közművelődési intézményekben szabadidő-szervezői feladatok ellátására;

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

– készségek fejlesztésére, új kompetenciák kialakítására irányuló igény

– vizuális intelligencia

– jó együttműködési és kommunikációs készségek

– saját tevékenység reális megítélésének képessége, kritikai szemlélet

– kreativitás, sikerorientáltság

– a minőség iránti elkötelezettség és felelősségtudat

– az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás

– jó szervezőkészség

8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

– Alapozó ismeretek 15-20 kredit:

alapvető művelődéstörténet, vizuális művészeti ismeretek, társadalomtudományi, gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek, drámapedagógiai alapismeretek,

– Szakmai törzsanyag:123-168 kredit

a) szakmai alapozó modul: 35-50 kredit

műelemzés, drámaelemzés, színpadi zene és színpadi mozgás, színházi menedzsment, a színház gyakorlati működése, színházi és kulturális szervezés, az előadás-készítés és az előadáselemzés általános ismeretei

b) differenciált szakmai ismeretek: 88-118 kredit

választható szakirányok: 60-70 kredit

drámajáték szakirányon: alkalmazott színházismeret, előadás-készítés és előadáselemzés, alkalmazott drámajátékosi ismeretek, drámajátékosi gyakorlatok, drámapedagógia, kulturális szabadidő tervezés és szervezés

színjáték szakirányon: alkalmazott színházismeret, előadás-készítés és előadáselemzés, beszédtechnika, általános színészi ismeretek, zenés színészi ismeretek, bábszínészi ismeretek

szakmai gyakorlat: 20-40 kredit

szakdolgozat: 8 kredit

c) egyéb választható ismeretek: 8-12 kredit

a (továbblépésként) tanári mesterképzési szak választása esetén a tanári felkészítéshez szükséges 10 kredit-értékű pedagógiai és pszichológiai modul ismeretei (a szabadon választható tárgyak terhére).

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat színházakban, közművelődési intézményekben, színházi terápiát végző centrumokban végzett, minimum 150 órás évközi gyakorlat, amely az adott felsőoktatási intézménytől függően meghatározott heti óraszámban, 15 hét/félév időintervallumban, vagy 8 óra/nap időtartamban folyik.

10. Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

SzerkesztőÚj alapképzési szak: drámainstruktor
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.